<%Dim sw sw=1 Dim strArt strArt=Lcase(Request("Art")) if strArt="" then strArt= "default" end if Dim strHizk strHizk=Lcase(Request("Hizk")) if strHizk="" then strHizk= "eu" end if%>

<%If LCase(strHizk)="eu" then%>Artistei buruzko informazioa<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>Información sobre los artistas<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>Artists´ Information<%End If%>  /  <%If LCase(strHizk)="eu" then%>Artisten Obrak<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>Obras de los artistas<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>Artists´ Works<%End If%>

<%If LCase(strArt)="00" Then%>

Lista de artistas seleccionados:

<%ElseIf LCase(strArt)="01" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Juan Carlos Robles (Sevilla, 1962)
Bizitokia eta lantokia: Sevilla

Foro / CAF

Garapen teknologikoak aurrera egin ahala, zirkulazio kontzeptuak ordezkatzen du, praktikan, zirkulazio kontzeptua, eta norbanakoen nortasunaren ezaugarriei dagokienez, garrantzia handiagoa du lekualdaketaren kulturak, norberaren bizilekuak baino. Zumaiari eskainitako bilgunea da Foro eraikuntza. Juan Carlos Roblesek trenbideetako materiala erabili du (bagoi baten altzariak) eguneroko bizitzan garraio publikoetan gertatzen den bizikidetza egoera bat erakusteko. Bilboko metroaren anagramako eraztunak erabiltzen ditu diametro ezberdinak dituen egitura bat altxatzeko. Egitura horren barruan eserlekuak daude, atseden hartu, solas egin edo irakurtzeko.

Goierriko Lanbide Eskolaren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Juan Carlos Robles (Sevilla, 1962)
Vive y trabaja en: Sevilla

Foro / CAF

Con el desarrollo tecnológico, el concepto de lugar se ve sustituido en la práctica por el de circulación, y la identidad de cada uno es ahora más deudora de una cultura en tránsito, que del territorio que habita. Foro es una construcción que se ofrece a Zumaia como lugar de encuentro. Juan Carlos Robles ha utilizado material ferroviario (mobiliario de un vagón) para reproducir la situación cotidiana de convivencia que se da en los transportes públicos. Juega con los anillos del anagrama del metro de Bilbao para elevar una estructura de diámetros variables que alberga un grupo de asientos ofrecidos para el descanso, la conversación y la lectura.

Con la colaboración de la Escuela profesional del Goierri.

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Juan Carlos Robles (Seville, Spain, 1962)
Lives and works at: Seville.

Foro (Forum)/ CAF

With technological development, the concept of place is being substituted in practice by that of circulation, and each individual’s identity now owes more to a culture in transit than to the territory s/he inhabits. Foro is a construction offered to Zumaia as a meeting point. Juan Carlos Robles has used railway equipment (carriage fittings) to reproduce the daily situation of shared living space experienced in the context of public transport. He plays with the rings in the Bilbao Metro logo to raise a structure of variable diameters housing a group of seats provided for resting, conversation and reading.

With the collaboration of the Professional School of Goierri.

<%End If%> <%Call residencia("caf")%> <%ElseIf LCase(strArt)="02" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Luis Bisbe (Málaga, 1965)
Bizitokia eta lantokia: Bartzelona.

Blind date / ik4

Blind date lanak topo egiten du bisitariarekin. Ur hargune batek ur zorrotada bat botatzen du airera, eta, ondoren, irentsi egiten du, hori bereganatzeko makurtu eta bustitzeko piztu den kale argiaren argia miazkatzean. Izaera desberdineko elementuak biltzen ditu bisitariarentzat: argi elektrikoa eta itsasoko ura. Bat egitean arriskutsuak bihur daitezkeen bi elementuren topaketa da. Hori horrela izanik, bereizita eduki behar dira, gure segurtasuna eta mekanismoaren beraren segurtasuna bermatzeko.

Zumaiako Udalaren eta Bombas Azcueren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Luis Bisbe (Málaga, 1965)
Vive y trabaja en: Barcelona.

Blind date / ik4

Blind date celebra su propio encuentro con el visitante, lanzando desde una boca de riego un chorro de agua al aire que aspira al lamer la luz de una farola que se ha plegado para alcanzarlo y que se ha encendido para mojarse. Celebra el contacto entre distintas naturalezas juntando para el visitante la luz eléctrica y el agua del mar. Es la coincidencia de dos elementos que al unirse pueden resultar peligrosos, por lo que ponemos cuidado en mantenerlos separados, salvaguardando así nuestra seguridad y la del propio mecanismo.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zumaia y de bombas Azcue.

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Luis Bisbe (Málaga, Spain, 1965)
Lives and works in: Barcelona (Spain).

Blind date / ik4

Blind date celebrates its own encounter with the visitor, shooting from a hydrant a jet of water into the air which tries to lick the light of a streetlamp that has folded over to reach it and has lit up so as to get wet. It celebrates the contact between different natures by offering the visitor the coming together of electric light and seawater. It is the coincidence of two elements that can be dangerous when they join company, which means we must take care that we keep them separate, as a safeguard for our own safety and for that of the actual mechanism.

With the collaboration of Zumaia Town Hall and Azcue Pumps.

<%End If%> <%ElseIf LCase(strArt)="03" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Ewen Chardronnet (Quimper, Frantzia, 1971)
Bizitokia eta lantokia: Frantziako Tours.
Web orria: http://semaphore.blogs.com

Info-structure / Ikusi

Ewen Chardronnet-ek Info-structure bat egin du. Lan horrek zalantzan jartzen ditu masa informaziorako sistemak, integrazio prozesuak eta bertako eta nazioarteko datu soilak lortzeko abian jarritako distantzia laburreko eta luzeko komunikaziorako infoegituren garrantzia.

Info egitura horrek bere kokalekuari buruzko informazio ugari igortzen dio ikusleari eta, aldi berean, planeta osoarekin lotzen du, satelite bidezko informazioei esker (satelite bidezko telebista digitala eta irudi espazialak, GPSa, meteorologia sistemak).

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Ewen Chardronnet (Quimper, Francia, 1971)
Vive y trabaja en: Tours, Francia.
Página web: http://semaphore.blogs.com

Info-structure / Ikusi

Ewen Chardronnet ha construido una Info-structure, que cuestiona los sistemas de información de masa, los procesos de integración y la importancia de las info-estructuras de comunicaciones cortas y de largas distancias puestas en marcha para la obtención de datos locales e internacionales simples.

La “info-estructura” transmite al espectador una multiplicidad de informaciones sobre el lugar donde se encuentra, a la vez que le conecta a resto del planeta a través de informaciones satélite (TV digital por satélite e imágenes espaciales, GPS, sistemas meteorológicos).

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Ewen Chardronnet (Quimper, France, 1971)
Lives and works in: Tours, France.
Web page: http://semaphore.blogs.com

Info-structure / Ikusi

Ewen Chardronnet has built an Info-structure, which questions mass information systems, integration processes and the importance of short communication and long distance info-structures set up to obtain simple local and international data.

The “info-structure” transmits multiple information to spectators about the place they are in, whilst connecting them up with the rest of the planet via satellite information (satellite digital TV and spatial images, GPS, meteorological systems).

<%End If%> <%Call residencia("ikusi")%> <%ElseIf LCase(strArt)="04" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Saioa Olmo (Bilbao, 1976)
Bizitokia eta lantokia: Bilbo.

Zer da Zumaia zuretzat? / Irizar

In Zer da Zumaia Zuretzat?, proiektuan, Saioa Olmo Irizarren antolaketa ereduan oinarritu da, Zumaiaren gizarte antolaketa aztertzeko. Herriko talde eta biztanleekin elkarrizketatu ondoren, Zumaiako gizarte mapak marraztu ditu. Mapa horiek jada jarrita dauden kokapen mapekin batera jarriko dira. Horrez gain, elkarrizketatutako pertsonek egindako ekarpenak erakutsiko dira.

Zumaiako Udalaren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Saioa Olmo (Bilbao, 1976)
Vive y trabaja en: Bilbao

Zer da Zumaia zuretzat? / Irizar

A través de Zer da Zumaia Zuretzat? Saioa Olmo se ha inspirado en el modelo organizativo de Irizar para estudiar Zumaia como organización social. A partir de entrevistas con colectivos y personas del pueblo, ha dibujado mapas sociales de Zumaia, que se expondrán junto a mapas de situación existentes. Además, se enseñarán las aportaciones de las personas entrevistadas.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zumaia.

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Saioa Olmo (Bilbao, Spain, 1976)
Lives and works in: Bilbao.

Zer da Zumaia zuretzat? / Irizar

In Zer da Zumaia Zuretzat? ?, Saioa Olmo was inspired by the organisational model of Irizar to study Zumaia as a social organisation. Through interviews with groups and individuals from the town, she has drawn social maps of Zumaia, which will be shown alongside already existing maps. In addition, contributions by the people interviewed will be displayed.

Zumaiako Udalaren laguntzaz.

<%End If%> <%Call residencia("irizar")%> <%ElseIf LCase(strArt)="05" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Hasan Elahi (Rangpur, Bangladesh, 1972)
Bizitokia eta lantokia: New York.
Web orria: http://elahi.org

A merced de las olas / Tecnalia/AZTI

Hasan Elahi-k zubiak ezarri nahi ditu zientzialarien komunitatearen eta gizartearen artean. Kantauri Itsasoaren ikerketa ozeanografikoan oinarritu du bere lana, eta bi zatitan aurkeztu du. AZTIk egindako kalkuluetan oinarrituta, botila batzuk bota zituen itsasoko leku jakin batean, ur lasterren arabera aldez aurretik finkatutako lekuan eta unean ager zitezen Zumaiako hondartzan. Olatuei esker bidaiatu duten botila horiek berak erakusten dira, ozeanoen gazitasunari buruzko instalazio batean.

Obraren produkzioa: TECNALIA / AZTI

INSALUSen laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Hasan Elahi (Rangpur, Bangladesh, 1972)
Vive y trabaja en: Nueva York.
Página web: http://elahi.org

A merced de las olas / Tecnalia/AZTI

Hasan Elahi intenta establecer puentes entre la comunidad científica y la sociedad presentando un trabajo en dos partes que se basa en un estudio oceanográfico del Cantábrico. A partir de cálculos hechos por AZTI, ha echado botellas en un punto concreto del mar para que en función de las corrientes lleguen a la playa de Zumaia en un lugar y momento previamente concertados. Esas mismas botellas, que han viajado gracias a las olas, se exponen dentro de una instalación que hace referencia a los grados de salinidad de los océanos.

Con la colaboración de: INSALUS.

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Hasan Elahi (Rangpur, Bangladesh, 1972)
Lives and works in: New York.
Web page: http://elahi.org

A merced de las olas / Tecnalia/AZTI

Hasan Elahi tries to establish bridges between the scientific community and society with the presentation of a work in two pieces based on an oceanographic study of the Bay of Biscay. Using calculations furnished by AZTI, he threw bottles at a specific point into the sea so that, due to the currents, they would arrive at Zumaia beach at a previously determined place and time. The same bottles that made their journey with the help of the waves are exhibited within an installation that alludes to the saline levels of the oceans.

With the collaboration of: INSALUS.

<%End If%> <%Call residencia("tecnalia")%>Tecnalia / AZTI <%ElseIf LCase(strArt)="06" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Boris Nordmann (Paris, 1980)
Bizitokia eta lantokia: Yerres, Frantzia.

Nube / Tecnalia

Boris Nordmann-ek paisaia berri bat sortu du, normalean berotegi industrialetan erabiltzen diren agroteknologietan oinarrituz. Emaitza Nube da, landare sare bat, labirinto bat, ibiltzeko, nahasteko, topo egiteko edo etzateko eta landare sabai bat ikusteko. Horretarako, Tecnalia / Inasmet zentroek metalaren eta material konposatu eta biologikoen arloan duten esperientzia baliatu du.

CEMENTOS REZOLAren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Boris Nordmann (Paris, 1980)
Vive y trabaja en: Yerres, Francia.

Nube / Tecnalia

Boris Nordmann ha creado un nuevo paisaje a partir de agro-tecnologías habitualmente utilizadas en invernaderos industriales. El resultado es Nube, una red vegetal a través de la cual la gente puede ir paseando, un laberinto donde mezclarse, encontrarse, o echarse para contemplar un techo vegetal. Para ello, se ha beneficiado del conocimiento de Tecnalia / Inasmet en temas de metal y material compuesto y biológico.

Con la colaboración de: CEMENTOS REZOLA .

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Boris Nordmann (Paris, 1980)
Lives and works at: Yerres, France.

Nube / Tecnalia

Boris Nordmann has created a new landscape using agro-technologies that are normally used in industrial greenhouses. The result is Nube, a vegetable web through which people can stroll, a labyrinth in which to socialise, meet up or lie and contemplate the vegetable ceiling. To bring this about, he was able to benefit from the knowledge of Tecnalia / Inasmet in the areas of metal and composite and biological material.

With the collaboration of: CEMENTOS REZOLA.

<%End If%> <%Call residencia("tecnalia")%>Tecnalia / INASMET <%ElseIf LCase(strArt)="07" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Bruce Shapiro (Amerikako Estatu Batuak, 1957)
Bizitokia eta lantokia: Edina, Minnesota (Amerikako Estatu Batuak)
Web orria: www.taomc.com

Quercus / Tecnalia

Bruce Shapiro-k Quercus sortu du, eskultura algoritmiko bat. Eskultura horren forma artistak berak idatzitako programa informatiko baten baitan dago. Eskultura hori egiteko, karbono dioxidozko gas laser bat erabili du, zenbakizko kontrol batek zuzenduta. Marrazkiaren formak haritzaren hostoak ekartzen ditu gogora eta zuhaitz hori sinbolikoa da bai Euskal Herrian, bai Minnesotan (artistaren jaioterrian).

TECNALIA / INASMETen eta CEMENTOS REZOLAren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Bruce Shapiro (Minneapolis, Estados Unidos, 1957)
Vive y trabaja en: Edina, Minnesota (Estados Unidos)
Página web: www.taomc.com

Quercus / Tecnalia

Bruce Shapiro ha creado Quercus, una escultura algorítmica (cuya forma depende de un programa informático escrito por el artista) utilizando un láser gaseoso de dióxido de carbono gobernado por un control numérico. La forma del dibujo hace referencia a hojas de roble, árbol simbólico tanto en el País Vasco como en Minnesota, el lugar de proveniencia del artista. 

Con la colaboración de: TECNALIA / INASMET, y CEMENTOS REZOLA .

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Bruce Shapiro (Minneapolis, United States, 1957)
Lives and works in: Edina, Minnesota (United States)
Web page: www.taomc.com

Quercus / Tecnalia

Bruce Shapiro has created an algorhythmic structure (whose shape depends on an IT programme written by the artist), Quercus, using a carbon dioxide gas laser governed by numerical control. The form of the design alludes to the leaves of the oak, a tree that is symbolical both in the Basque Country and in Minnesota, the artist’s hometown.

With the collaboration of: CEMENTOS REZOLA.

<%End If%> <%Call residencia("tecnalia")%>Tecnalia / ROBOTIKER <%ElseIf LCase(strArt)="08" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Miren Arenzana (Bilbo,1965)
Bizitokia eta lantokia: Londres.

Sorgin-zubi / Grupo ULMA

Miren Arenzanak Zumaiako oinezkoen zubia, herriaren bi ibaiertzak lotzen dituena, transformatu du, material astun eta sendoa etereo eta arin bihurtzeko, horizontean argi lerro bat marrazteko asmoz. Magia joko horretan bisitariek esku hartzen dute, mekanismoa martxan jartzen baitute bertatik igarotzean.

Zumaiako Udalaren eta ARTELEKUren laguntzaz.

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Miren Arenzana (Bilbao,1965)
Vive y trabaja en: Londres.

Sorgin-zubi / Grupo ULMA

Miren Arenzana ha transformado el puente peatonal de Zumaia, que une las dos orillas del pueblo, para convertir y transformar un material pesado y sólido en etéreo y liviano, para dibujar en el horizonte una línea de luz. Un juego de magia en el que participan los visitantes al activar el mecanismo con su paso.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Zumaia y de ARTELEKU .

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Miren Arenzana (Bilbao, Spain, 1965)
Lives and works in: London (Great Britain).

Sorgin-zubi / Grupo ULMA

Miren Arenzana has transformed the pedestrian bridge that links the two shores at Zumaia, converting its heavy solid material into something ethereal and light, and sketching a line of light on the horizon. It is a trick of magic in which visitors can join in by activating the mechanism as they tread.

With the collaboration of Zumaia Town Hall and ARTELEKU.

<%End If%> <%Call residencia("ulma")%> <%ElseIf LCase(strArt)="09" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Flavien Théry (Paris, 1973)
Bizitokia eta lantokia: Rennes, Frantzia.
Web orria: www.via.asso.fr

Potencial (nº2). El espejo de Santa Lucía / VICOMTech

Flavien Théryk proposatutako Potencial (nº2). El Espejo de Santa Lucia instalazioa VICOMTech-en –errealitate birtualari buruzko ikerketa zentroa– egina da. Proiektu horretan, unibertso birtuala ispilu baten isla da. Hasiera batean, bi unibertsoek berdinak dirudite, baina bisitari baten agerpenak ispiluan errealitateko osagai ikusezin bat agertzea eragiten du. Beraz, horrela irudikatutako espazio birtualak ez garamatza irudimenezko unibertso baterantz, gure munduko ezin susmatuzko gaitasunak erakusten dizkigu baizik, eta, beraz, potentzialtasun oro. Bestelako mundu bat posible da, baldin...

Laguntzailea: METRONOM (Bartzelona).

<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Flavien Théry (Paris, 1973)
Vive y trabaja en Rennes, Francia
Página web: www.via.asso.fr

Potencial (nº2). El espejo de Santa Lucía / VICOMTech

La instalación propuesta por Flavien Théry Potencial (nº2). El Espejo de Santa Lucia ha sido realizada dentro de Vicomtech, centro de investigación sobre la realidad virtual. En este proyecto, el universo virtual corresponde al reflejo de un espejo. Los dos universos parecen en primera instancia idénticos, pero la aparición de un visitante provoca la aparición en el espejo de un componente invisible de la realidad. El espacio virtual así representado no nos lleva entonces hacía un universo imaginario, sino que nos da a ver las cualidades insospechadas del mundo en el que vivimos, y con ello, el infinito de potencialidades. Otro mundo es posible, si...

Con la colaboración de: METRONOM (Barcelona) .

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Flavien Théry (Paris, 1973)
Lives and works in: Rennes, France.
Web page: www.via.asso.fr

Potencial (nº2). El espejo de Santa Lucía / VICOMTech

Potencial (nº 2). El espejo de Santa Lucía, the installation proposed by Flavien Théry, was executed in Vicomtech, a virtual reality research centre. In this project, the virtual universe corresponds to reflections in a mirror. The two universes appear at first glance to be identical, but when a visitor shows up this generates the appearance in the mirror of an invisible component of reality. So the virtual space represented here does not take us to an imaginary universe, but lets us see unsuspected qualities in the world we inhabit and, by doing so, the infinity of potentialities too. Another world is possible, if...

With the collaboration of: METRONOM (Barcelona).

<%End If%> <%Call residencia("vicomtech")%> <%ElseIf LCase(strArt)="10" Then%> <%If LCase(strHizk)="eu" then%>

Antón Cabaleiro (Santiago de Compostela, 1977)
Bizilekua eta lantokia: Madril eta Santiago.
Web orria: www.antoncabaleiro.com

Ensayos divergentes / EITB

Ensayos Divergentes ikusentzunezko pieza bat da, formazio hibridoa duena, dokumentalaren eta bideo-sorkuntzaren artekoa. Bideo egunkari kolektiboa da, artistek, enpresek, teknologia zentroek eta Divergentes proiektuaren prozesuak egindakoa, eta azken horien arteko espazio eta denborazko lotura egiten du. Sorkuntza prozesuaren barrutik sorkuntza prozesuari buruz hitz egitean datza. Hamar sortzaileetatik bederatzik erakusten dute Antón Cabaleiro eta hari buruz hitz egiten dute; eta horien prozesuek osatzen dute hamargarren obra, Cabaleiro berarena. Azken lan hori, dokumentala izaki, gainerako lanak amaitu ahala osatzen da.<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>

Antón Cabaleiro (Santiago de Compostela, Spain, 1977)
Vive y trabaja entre Madrid y Santiago.
Página web: www.antoncabaleiro.com

Ensayos divergentes / EITB

Ensayos Divergentes consiste en una pieza audiovisual de formato híbrido entre documental y videocreación; un vídeo diario colectivo protagonizado al mismo tiempo por los artistas, por las empresas y los centros tecnológicos, y por el propio proceso de Divergentes como nexo espacial y temporal entre ellos. Se trata de hablar del proceso creativo desde el propio proceso creativo. Nueve de los creadores muestran y hablan ante la cámara de Antón Cabaleiro; sus procesos conforman el décimo, el suyo; que por ser documental, se completa a medida que se concluyen los restantes.

<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>

Antón Cabaleiro (Santiago de Compostela, Spain, 1977)
Lives and works between Madrid and Santiago.
Web page: www.antoncabaleiro.com

Ensayos divergentes / EITB

Ensayos divergentes consists of an audiovisual piece in a hybrid format between documentary and video-creation; a collective video diary whose subjects are, at the same time, the artists, companies and technological centres, and the actual Divergentes process acting as a space and time nexus between them. It is an attempt to talk about the creative process from within the creative process itself. Nine of the creators exhibit and talk in front of Antón Cabaleiro’s camera; their processes make up the tenth contribution, which is his; and since it is in documentary form, it is completed as the others come to an end.

<%End If%> <%End if%>
<%Sub residencia(enpresa)%>

<%If LCase(strHizk)="eu" then%>Obraren produkzioa<%ElseIf LCase(strHizk)="es" then%>Obra producida por<%ElseIf LCase(strHizk)="en" then%>Piece produced by<%End if%>:

<%End Sub%>